Algemene voorwaarden van Argonex zakelijk

Argonex, gevestigd aan Brouwersgracht 79, 3901 TK te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Ede onder dossiernummer 30184117.

De partij die zich verplicht tot levering, reparatie en onderhoud van hardware en verlening van gebruiksrechten op programmatuur zal worden aangeduid als Argonex, hierna te noemen “Argonex”.

De wederpartij zal worden aangeduid als “afnemer”. De onderhavige voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

A. Algemene bepalingen

B. Verkoop, reparatie, onderhoud en levering van hardware (computers, printers, faxen en diverse randapparatuur) Multimedia, Design, Ontwerpen van Logo’s, Briefpapier, visitekaartjes e.d. Aanleg Internet, Netwerken, ADSL/Telefonie e.d. Ontwerpen Websites en onderhoud daarvan

C. Ontwikkeling/levering en onderhoud van programmatuur (en daarmee verband houdende werken van letterkunde, film/video/audio, wetenschap of kunst) en verlening van gebruiksrechten op programmatuur

D. Dienstverlening en verlening van onderhoud hardware en software (systeembeheer)

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden aan de zijde van Argonex, wanneer Argonex deze voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft overhandigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Argonex schriftelijk is bevestigd. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover strijdig met Algemene Voorwaarden van opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang behoudens en in geval en in zoverre Algemene Voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk door Argonex worden geaccepteerd. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2: OFFERTES

Door Argonex op verzoek van afnemer uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief. Technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, systeemanalyses etc., die door Argonex of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Argonex. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen, na een daartoe door Argonex gedaan verzoek, aan haar te worden teruggezonden. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Argonex gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen Argonex en de afnemer komt eerst tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk wordt bevestigd dan wel doordat Argonex geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover schriftelijk door Argonex bevestigd.

Artikel 4: PRIJZEN

Overeengekomen vergoedingen dan wel geldende tarieven voor de levering van hardware en de beschikbaarstelling van programmatuur en dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld, hebben betrekking op de normale afwikkeling van de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht:

informatiedragers die in verband met te verrichten werkzaamheden aan de afnemer worden geleverd; opleidingen die ten dienste van de afnemer worden gegeven; wachttijden indien door Argonex niet op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan worden aangevangen, of werkzaamheden niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van aan de afnemer toe te rekenen oorzaken;

dienstverlening ter zake van problemen die niet door een fout in de programmatuur veroorzaakt blijken te zijn; dienstverlening ter zake van problemen die wel door een fout in de programmatuur veroorzaakt blijken te zijn. Te denken valt hier aan “bugs” of kinderziekten in een vroege versie van bepaalde programmatuur waarvoor zogenaamde “patches” door de leverancier op de markt worden gebracht.

Waar vergoedingen worden vermeld, zijn de betreffende bedragen exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden.

Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook acceptatie van de opdracht, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Argonex gerechtigd zijn om, vanaf de totstandkoming der overeenkomst en voordat met de uitvoering van het werk is begonnen, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals verhoging van lonen, prijzen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, aan de afnemer door te berekenen, indien Argonex bewijst dat zij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte was of kon zijn.

Artikel 5: BETALING

Alle betalingen dienen te geschieden in gangbare Nederlandse valuta. Betaling van de verrichte werkzaamheden dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf de vervaldatum is afnemer een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is de afnemer in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten welke door Argonex worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, voor zijn rekening, daaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 80,00 en maximaal 15% van het verschuldigde betalingsbedrag, onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. De tijd die Argonex kwijt is aan te maken onkosten, zoals aangetekende stukken, uitreksels e.d., administratie, zoals het maken van herinneringen, aanmaningen e.d. en het contact leggen naar de afnemer, zoals email, chat en telefoonverkeer, wordt doorberekend met een minimum van €20,00 met een maximum van € 60,00. Argonex is te allen tijde gerechtigd bij orders boven de € 500,00 vooruitbetaling te verlangen van 30%. Zolang de vooruitbetaling niet is geschied of geen zekerheid is gesteld, is Argonex niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn en is Argonex daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD, VERLENING/OVERDRACHT VAN RECHTEN

Aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Argonex en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Argonex voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met Argonex aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder

mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

Artikel 7: MEER- EN MINDER WERK

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan afnemer extra in rekening gebracht als meer- en minderwerk zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs van het werk. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij, doch in ieder geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.

De afnemer wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Argonex de afnemer tijdig heeft gewezen op zijn voornemen om meerwerk uit te voeren en de afnemer de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinder zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.

Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

Artikel 8: ONVOORZIENE COMPLICATIES

Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Argonex hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de afnemer. Indien Argonex de afnemer niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die Argonex moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door afnemer worden vergoed.

Artikel 9: UITBESTEDING VAN WERK

Argonex is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de afnemer de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Argonex een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 10: ANNULEREN

Wijzigingen en/of annulering van gedane bestellingen of gesloten overeenkomst(en) binden Argonex eerst na een schriftelijke acceptatie. Tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de afnemer tot uiterlijk 8 weken voor de geplande aanvang van de werkzaamheden de met Argonex afgesloten overeenkomst annuleren op gronden die de afnemer als hij dat niet wil, niet aan Argonex kenbaar hoeft te maken. Indien Argonex op dat moment al kosten heeft gemaakt (zoals administratiekosten, onderhandelingskosten e.d.) is het onder die omstandigheden redelijk dat afnemer die kosten aan Argonex vergoedt. Ingeval van annuleringen door de afnemer binnen 8 weken voor aanvang van het werk heeft Argonex recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten, met een minimum van 35% van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 11: LEVERINGSTERMIJN

Indien geen levertijd is overeengekomen wordt die in redelijkheid door Argonex vastgesteld. Overeengekomen leveringstermijnen ter uitvoering van de overeenkomst worden door Argonex steeds bij benadering gegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdracht door Argonex is geaccepteerd en bovendien alle, naar het oordeel van Argonex eventueel benodigde gegevens, materialen e.d. door afnemer aan Argonex zijn verstrekt. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Indien de aanvang/voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, dient de afnemer de daarmee voor Argonex verband houdende schade te vergoeden, indien deze aan de afnemer kan worden toegerekend. Argonex is eerst in gebreke nadat 14 dagen verstreken zijn sedert een schriftelijke ingebrekestelling/ sommatie om zo spoedig mogelijk met de uitvoering van het werk aan te vangen of het werk voort te zetten, van afnemer is ontvangen. De afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. De afnemer heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De afnemer mag dit verrekenen met hetgeen hij aan Argonex nog verschuldigd is.

Artikel 12: RISICO

Zaken zijn voor risico van Argonex tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer, of van door de afnemer gebruikte hulppersonen zijn gebracht.

Artikel 13: WIJZIGINGEN/AFWIJKINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN

Argonex is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft afwijkingen/wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe afwijkingen/ wijzigingen van een zaak die een verbetering betekenen.

  1. Argonex is voorts nimmer aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afwerking e.d. welke afwijkingen afnemer derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

Artikel 14: RECLAME

Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan (op)geleverde werken en zaken is reclame mogelijk. Eventuele reclames, zowel op levering van zaken als op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties en factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na de dag van aflevering van de goederen dan wel uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de facturen bij Argonex schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het (op)geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Reclames op andere wijze danwel aan tussenpersonen, vertegenwoordigers enz. gedaan of later tot Argonex gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen effect sorteren. Bij tijdig ingediende reclame zal afnemer Argonex in de gelegenheid moeten stellen zijn reclame op te nemen, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door Argonex juist wordt bevonden, zal afnemer haar de nodige tijd gunnen om de vereiste voorzieningen te treffen, c.q. de geconstateerde gebreken op te heffen. In gebruik genomen objecten worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd, tenzij eerst naderhand de ondeugdelijkheid kon blijken, in welk geval de afnemer verplicht is Argonex terstond in de gelegenheid te stellen zich van de ondeugdelijkheid te overtuigen, bij gebreke waarvan de afnemer zijn aanspraken verliest. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de afnemer ten aanzien van andere werkzaamheden/leveranties niet op.

  1. Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de afnemer Argonex niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat afnemer of derden iets aan het (de)object(en) heeft/hebben veranderd of gerepareerd behoudens in geval dat dit met voorkennis van Argonex is geschied en in noodgevallen ter beoordeling van Argonex, waarin afnemer zich vooral onmogelijk met Argonex heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Argonex terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Artikel 15: GARANTIE

Indien de zaken door Argonex van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Iedere garantieverplichting vervalt, indien de afnemer of een derde het geleverde niet heeft gebruikt, geïnstalleerd conform de eventuele aan afnemer verstrekte handleidingen, technische specificaties of installatie voorschriften. Voorts vervalt iedere garantie verplichting indien de afnemer zelf wijzigingen of reparaties in/aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde door afnemer of een derde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, of op, volgens branchegebruik of stand der wetenschap onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Indien Argonex ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe zaken, onderdelen of diensten levert, zijn alle bepalingen van de onderhavige voorwaarden van toepassing. Door Argonex beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen door Argonex kosteloos worden hersteld of vervangen. Wanneer door Argonex geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal Argonex de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren. Argonex wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan Argonex aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of ongedaanmaking van de betreffende diensten tegen terugave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is.

Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming van afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft Argonex van de verplichtingen als bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen.

Artikel 16: AANSPRAKELIJKHEID

Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) aanvaardt Argonex slechts een beperkte aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaakbeschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste € 1.000.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks gebeurtenissen en slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld, te wijten aan Argonex of aan personen voor wie Argonex verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een produktie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken of rechten van intellectuele eigendom. Argonex is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen als gevolg van aanwijzingen van de afnemer of derden voor zover deze aanwijzingen door afnemer zijn voorgeschreven en afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering. Tevens aanvaardt Argonex geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele gebreken in of aan de door afnemer ter beschikking gestelde zaken of hulpmiddelen. De afnemer vrijwaart Argonex voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

Artikel 17: INTELLECTUELE EIGENDOM

Argonex neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan Argonex een verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Argonex, onverminderd de in artikel 14 en 15 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak ongestoord kan blijven gebruiken, mits afnemer Argonex tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 18: GEHEIMHOUDING

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij de geheimhouding daarvan wenst.

Artikel 19: OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop Argonex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven van de leveranciers, brand, diefstal, werkstakingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc. In geval van overmacht is Argonex verplicht de afnemer schriftelijk mededeling hiervan te doen, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie van overmacht langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Bij blijvende overmacht heeft Argonex het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer schadevergoeding kan vorderen, terwijl de afnemer gehouden is de door Argonex reeds feitelijk gemaakte kosten – ook ten behoeve van reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden – te vergoeden.

Artikel 20: OPSCHORTING

Indien het uitgevoerde werk op wezenlijke en duidelijk aantoonbare gronden niet beantwoordt aan de overeenkomst heeft de afnemer het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient echter in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De afnemer heeft geen recht zijn verplichtingen tot betaling op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de afnemer een termijn niet tijdig betaalt, is Argonex gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de afnemer schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 8 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Argonex op vergoeding van schade, kosten en interessen.

Artikel 21: ONTBINDING

Onder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van de afnemer wordt verstaan ieder niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen door afnemer aan enige verplichting die voor hem uit de met Argonex gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien vast komt te staan dat afnemer aan een of meerdere verplichtingen niet zal voldoen, zelfs al zijn deze op het moment waarop zulks vast komt te staan nog niet opeisbaar. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de afnemer, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Argonex het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de afnemer geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten en interessen. Hetgeen door afnemer aan Argonex verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Argonex richt, zal de afnemer haar te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn dienen te vergunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig dient te vermelden.

Artikel 22: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen afnemer en Argonex gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert.

Artikel 23: GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 24: DEPOT

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland te Hilversum onder nummer 3383. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

B. VERKOOP EN LEVERING VAN HARDWARE (COMPUTERS, PRINTERS, FAXEN EN DIVERSE RANDAPPARATUUR)

Artikel 1: AFLEVERING

De door Argonex aan de afnemer verkochte hardware zal aan afnemer worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Argonex. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal Argonex de aan afnemer verkochte hardware afleveren op een door afnemer aan te wijzen plaats in Nederland. Argonex zal afnemer tijdig vóór de aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop zij voornemens is de hardware af te leveren. Levering van de hardware geschiedt op de overeengekomen plaats van levering in Nederland tegen de overeengekomen tarieven. Argonex zal de hardware verpakken voor levering volgens de gebruikelijk bij haar geldende maatstaven. Ingeval afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening komen. Afnemer zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Argonex geleverde producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart Argonex voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 2: INSTALLATIE

Indien schriftelijk overeengekomen, zal Argonex de hardware installeren of laten installeren. In alle gevallen zal afnemer vóór aflevering van de hardware een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Afnemer zal Argonex voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Argonex.

Artikel 3: RETOURZENDINGEN

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is Argonex niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.

In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Argonex van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Argonex zijn gecrediteerd.

Argonex behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van 15 % van de prijs van de retour gezonden producten, met een minimum van € 80,00.

Artikel 4: AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

Argonex zal de hardware aan afnemer ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 1 van onderdeel B dan wel, indien een door Argonex uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij afnemer. De hardware zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door Argonex uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

Artikel 5: GARANTIE

Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal Argonex naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de hardware, alsmede in onderdelen die door Argonex in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Argonex zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Argonex. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Argonex wijzigingen in de hardware of in de onderdelen die door Computer Service in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Argonex in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: HARDWARE VAN TOELEVERANCIER

Indien en voor zover Argonex hardware van derden aan afnemer levert, zullen, mits zulks door Argonex schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die hardware de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor afnemer ter inzage bij Argonex en Argonex zal deze aan afnemer op diens verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen afnemer en Argonex om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

C. ONTWIKKELING/LEVERING EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR (EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WERKEN VAN LETTERKUNDE, FILM/VIDEO/AUDIO, WETENSCHAP OF KUNST) EN VERLENING VAN GEBRUIKSRECHTEN OP PROGRAMATUUR

Artikel 1: INTELLECTUELE EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN

De afnemer verkrijgt na levering door Argonex het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Argonex in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van de geleverde zaken. Argonex behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de voor afnemer ontwikkelde hardware/software programmatuur en daarmee verband houdende werken van letterkunde (documentatie, trainingen/ lesmateriaal e.d.), film/video/audio, wetenschap of kunst, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Elk gebruik van bovengenoemde programmatuur en daarmee verband houdende werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Argonex. Bij inbreuk komt Argonex, zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding tot ter hoogte van tenminste driemaal de bij Argonex gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.000,00.

Artikel 2: PROGRAMMATUUR EN GEBRUIKSRECHT

Programmatuur omvat alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend ontwerpmateriaal. De verplichting tot beschikbaar stellen van programmatuur omvat niet de verplichting om de afnemer toegang te verschaffen tot de source codes. Alle rechten ter zake van beschikbaar gestelde programmatuur blijven aan Argonex voorbehouden, hetgeen inhoudt dat de eigendom van de programmatuur, zowel in de source code als in de objectcode, alsmede van de bijbehorende documentatie en gegevensdrager(s) niet over gaat op de afnemer, onverminderd het krachtens deze voorwaarden aan de afnemer toekomende gebruiksrecht. De afnemer heeft het recht om programmatuur overeenkomstig de kennelijke bestemming daarvan voor eigen gebruik aan te wenden, alleen op de computerconfiguratie c.q. vervangende computerconfiguratie waarop, blijkens de overeenkomst gebruik van de programmatuur beoogd was. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder inbegrepen iedere vorm van beschikbaarstelling aan derden, is niet geoorloofd. De afnemer mag voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee kopieën maken van de programmatuur, doch uitsluitend voor eigen gebruik en mits er geen wijzigingen of weglatingen worden toegepast ten aanzien van merken, namen, nummers en andere herkenningstekens ten aanzien van de herkomst van programmatuur. Partijen kunnen overeenkomen dat de source code in bewaring wordt gegeven bij een onafhankelijke derde, zodat afnemer in geval van faillissement e.d. van Argonex automatisch over genoemde source code kan beschikken. De kosten die een dergelijke escrow-overeenkomst met zich meebrengt zijn voor rekening van de afnemer/gebruiker.

De afnemer mag het vervaardigen van de kopieën niet laten uitvoeren door derden. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, eindigt ieder gebruiksrecht in geval van vervreemding van de in het lid 2 van dit artikel bepaalde computerconfiguratie, of wezenlijke delen daarvan; en in geval van executoriaal beslag daarop. Argonex is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur.

Artikel 3: ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

Voor zover geen anders luidende verplichtingen ter zake van ontwikkeling van programmatuur op bestelling van de afnemer en voor de beschikbaarstelling van de verkregen resultaten zijn overeengekomen gelden de onderhavige voorwaarden. De verplichting tot dienstverlening ter zake van ontwikkeling van programmatuur strekt zich niet verder uit, dan blijkt uit de schriftelijk aan Argonex verstrekte en door deze aanvaarde opdracht en/of specificaties. Argonex behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor om ten behoeve van andere afnemers gebruik te maken van niet tot concrete programmadelen beperkte, voor meer algemene toepassing vatbare ideeën, systemen, algoritmen en methoden, ook als betreffende ideeën etc. zijn gevonden bij de uitvoering van een opdracht van de afnemer.

Artikel 4: ACCEPTATIE

De programmatuur wordt ter acceptatie aan de afnemer aangeboden. De acceptatieperiode bestaat uit:

a. een testperiode van een nader overeen te komen tijdsperiode, waarin afnemer de programmatuur zal testen; b. een herstelperiode van een nader overeen te komen tijdsperiode waarin Argonex eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door

c. een testperiode van een nader overeen te komen tijdsperiode waarin afnemer de programmatuur opnieuw zal testen. Indien afnemer ten gevolge van belangrijke onvolkomenheden in de programmatuur het testen moet onderbreken, wordt een herstelperiode ingelast. De resterende werkzaamheden schuiven maximaal zoveel dagen op als het herstel van de programmatuur vraagt.

De programmatuur wordt geacht door afnemer geaccepteerd te zijn geaccepteerd indien:

a. afnemer dit schriftelijk aan Argonex heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden die nog hersteld moeten worden; hetzij b. na afloop van een periode van 2 weken na datum van oplevering, tenzij afnemer Argonex schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de programmatuur niet geaccepteerd kan worden.

Artikel 5: VERSTREKKING EN GEBRUIK

Ingevolge de verplichting tot beschikbaarstelling van programmatuur zal Argonex de afnemer ten minste één informatiedrager leveren waarop de programmatuur in voor de computerfaciliteit van de afnemer te verwerken vorm is vastgelegd, alsmede één set van de op de betreffende programmatuur betrekking hebbende documentatie. De betreffende informatiedragers mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 6: HUISREGELS

Ten aanzien van alle gegevens en/of informatie afkomstig van de afnemer, die – in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook – bij Argonex berusten of aan hem zijn verstrekt, alsmede ten aanzien van het bewaren van de source codes van de door Argonex ontwikkelde programmatuur, verbindt Argonex zich: a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag; b. de gegevens en/of informatie niet te gebruiken dan voor enig ander dan het overeengekomen doel; c. de gegevens en/of informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van afnemer dan wel, na verkregen toestemming van afnemer, te vernietigen.

Artikel 7: MEDEWERKING DOOR DE AFNEMER

De afnemer is gehouden om Argonex op diens verzoek tijdig, voldoende en correcte informatie te verstrekken alsmede de noodzakelijke medewerking te verlenen en de beschikbaarheid van de gebruikelijk te achten faciliteiten te waarborgen.

Artikel 8: VRIJWARINGEN EN UITSLUITINGEN

Onverminderd het bepaalde in artikelen 15 en 16 van de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, aanvaardt Argonex geen aansprakelijkheid voor inbreuken op rechten van derden, die veroorzaakt worden door programmatuur in samenhang met niet door Argonex geleverde goederen of niet door haar ter beschikking gestelde produkten. Evenmin aanvaardt Argonex aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door de afnemer of door derden zijn gewijzigd en/of aangevuld. Onverminderd het bepaalde in artikelen 15 en 16 van de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, vrijwaart Argonex de afnemer voor alle gevolgen van onder verantwoordelijkheid van Argonex plaatsvindend handelen of nalaten dat tot inbreuk leidt op rechten van derden (of daartoe bijdraagt) en/of dat aan derden schade berokkent, of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan de afnemer mogen worden toegerekend, dan wel tot diens risicosfeer behoren; behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan Argonex in aanmerkelijke mate zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan de afnemer. Alle gevolgen van gebruik, onder verantwoordelijkheid van de afnemer, van de door Argonex ter beschikking gestelde programmatuur zijn voor rekening van de afnemer. Schaduwdraaien, een afdoend back-up systeem en een goed systeembeheer vallen onder verantwoordelijkheid van de afnemer en dienen aan het in gebruik nemen en het feitelijk gebruik van programmatuur ten grondslag te liggen.

Artikel 9: ONVOLKOMENHEDEN

In geval de afnemer aan Argonex melding maakt van onvolkomenheden in de programmatuur, zal Argonex hiernaar een onderzoek instellen. Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door Argonex verstrekte specificaties. Een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat:

– de afnemer bij de aanmelding gebruik maakt van de laatste door Argonex voor dat doel aan hem medegedeelde procedure; – deze reproduceerbaar is; – deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Argonex wordt onderhouden en de afnemer alle door Argonex verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht;

– de afnemer alle door de leverancier noodzakelijk geachte informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de onvolkomenheid zich heeft voorgedaan; – er voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen.

Argonex zal naar beste vermogen eventuele onvolkomenheden herstellen en garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.

Artikel 10: GARANTIE

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden zullen onvolkomenheden als bedoeld in het vorige artikel, die gedurende een periode van drie maanden na oplevering van programmatuur aan de leverancier worden gemeld, door Argonex naar beste vermogen kosteloos worden hersteld.

D. DIENSTVERLENING EN VERLENING VAN ONDERHOUD HARDWARE EN SOFTWARE (SYSTEEMBEHEER)

Artikel 1: ALGEMEEN

Een onderhoudsovereenkomst strekt ertoe dat Argonex zorg draagt voor onderhoud van de onder de overeenkomst begrepen hard- en software, teneinde een goede werking te waarborgen.

Artikel 2: DUUR VAN DE ONDERHOUDSVERPLICHTING

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt ten aanzien van een onderhoudsovereenkomst een duur van 36 maanden. Ten aanzien van voor bepaalde tijd gesloten overeenkomsten geldt dat deze van rechtswege (dus automatisch) na afloop van de bepaalde tijd stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd, behoudens opzegging uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de lopende contractstermijn.
  2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van het in lid 1 gestelde.

Artikel 3: ONDERHOUD

Onder onderhoud wordt verstaan:

– preventief onderhoud: de door Argonex ter voorkoming van storingen noodzakelijk geacht onderhoud (lees: reiniging) van apparatuur, eventueel uitgebreid met inspectie en afstelling van hard- en software, dit laatste echter alleen wanneer dat tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen (zogenaamd uitgebreid onderhoud);

– correctief onderhoud: het opheffen van de aangemelde storingen waaronder is begrepen het uitvoeren van de noodzakelijke reparaties en het zonodig vervangen van onderdelen.

Verbeteringen en modificaties zijn niet inbegrepen onder de onderhoudsverplichting van Argonex, tenzij anders overeengekomen. In geval er een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot geleverde anti-virus software is gesloten of er sprake is van een gebruikersvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal Argonex bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de anti-virus softwareprogrammatuur deze aan de afnemer ter beschikking stellen. Argonex kan voor het ter beschikking stellen van een anti-virus softwareversie met nieuwe mogelijkheden en functies een vergoeding vragen. De afnemer stelt de apparatuur ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden ter beschikking van Argonex. Voor werkzaamheden aan apparatuur, verbonden of gekoppeld aan niet door Argonex geleverde systemen dient de afnemer Argonex in staat te stellen zijn werkzaamheden te verrichten.

Artikel 4: ONDERHOUDS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De afnemer verzorgt voor eigen rekening en risico nader door Argonex op te geven werkzaamheden. Op verzoek van Argonex zal een ter zake kundig werknemer van de afnemer voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. De afnemer heeft recht bij alle ten behoeve van afnemer uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn. De ruimte waarin de apparatuur wordt geïnstalleerd dient te voldoen aan de daaraan door Argonex te stellen eisen. De kosten van onderhoud:

– veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige verhitting of inwerking van chemicaliën, brand- en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningsfluctuaties, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme; – te wijten aan onbehoorlijk gebruik van de apparatuur of grove nalatigheid bij het volgen van instructies voor het onderhoud/schoonhouden van apparatuur;

– te wijten aan het werken met materialen, afdrukhulpmiddelen en magnetische hulpmiddelen, welke niet aan de door Argonex gestelde eisen voldoen; zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer is bevoegd niet door Argonex geleverde apparatuur aan te sluiten. Storingen en onderhoudskosten in verband met aankoppeling zonder toestemming van Argonex, zijn voor rekening van de afnemer.

Indien bij onderhoudswerkzaamheden testmateriaal is benodigd dat niet tot de normale outillage van Argonex behoort, dient dit door de afnemer ter beschikking gesteld te worden.

Artikel 5: TARIEVEN EN BETALING

Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij de Argonex gebruikelijke basisonderhoudstarief. De kosten van onderhoud vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd zijn voor het eerst verschuldigd op de in de onderhoudsovereenkomst aangegeven datum. Zij dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de periode waarop de betaling betrekking heeft.

Artikel 6: WERKINGSSFEER

Onderhoudsovereenkomsten gelden alleen in Nederland en voor zover het in Nederland opgestelde apparatuur betreft.

bitdefender
ICT waarborg
Apple reparatie Veenendaal