Privacyverklaring

Volgens de wet hoort Argonex, gevestigd op de Brouwersgracht 78, 3901TJ Veenendaal, vertrouwd om te gaan met je gegevens.

Wij verklaren hierbij dat jou gegevens nooit verstrekt zullen worden aan derden; geen kopies van gemaakt zullen worden, niet ingekeken kunnen worden of gebruikt zullen worden. De persoongegevens die verstrekt worden zullen alleen voor interne doeleinden gebruikt worden, voor bijv. facturatie, mailcontact en versturen van apparatuur. Ook zal je mail adres of je adresgegevens niet gebruikt worden voor marketingsdoeleinden of leiden tot spam. Uiteraard heeft de klant zelf altijd inzage in zijn gegevens en het recht deze uit onze database te laten verwijderen. Bovendien maken wij geen gebruik van cookies. Wij maken gebruik van links naar andere websites, dze vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Kortom je gegevens zijn bij ons absoluut veilig.